Regulamin

Regulamin Serwisu i Usługi UNIQUE

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu UNIQUE – internetowego serwisu prowadzonego w domenie www.chillin.pl przez Agnieszkę Adamską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „UNIQUE” Agnieszka Adamska z siedzibą w Poznaniu os. Władysława Jagiełły 11 lok. 5, 60-694 Poznań, posiadającą nr REGON 302273715, NIP 7651568745.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 4. W celu skorzystania z Usługi UNIQUE należy dysponować:
  1. komputerem osobistym (PC), lub telewizorem z funkcją Smart TV albo podobnym urządzeniem (np. smartfon),
  2. aktywnym połączeniem do sieci Internet,
  3. powszechnie używaną przeglądarką internetową,
  4. aktywnym kontem poczty elektronicznej (email),
  5. urządzeniem mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji v.2.3 i wyżej z wbudowaną kamerą video oraz lampą błyskową oraz żyroskopem,
  6. posiadanie Android Dongle w celu skorzystania z Usługi na telewizorach smart TV.
 5. Do pełnego korzystania ze wszystkich aplikacji niezbędna jest się instalacja oprogramowania typu Java oraz akceptacja plików cookies. Postanowienia odnośnie korzystania z „ciasteczek” uregulowane są w Polityce Prywatności.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Twój profil - element Usługi, który wypełnia Użytkownik podając dane wymagane w celu wygenerowania odpowiedniego planu relaksacji, lub jest wypełniany automatycznie po przeprowadzeniu badań biometrycznych.

Newsletter – usługa świadczona za pośrednictwem poczty e-mail polegająca na przesyłaniu przez Operatora informacji, zawierającej m.in. informacje handlowe, promocyjne i marketingowe Operatora oraz innych podmiotów.

Operator — Agnieszka Adamska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „UNIQUE” Agnieszka Adamska z siedzibą w Poznaniu os. Władysława Jagiełły 11 lok. 5, 60-694 Poznań, posiadającą nr REGON 302273715, NIP 7651568745, adres poczty elektronicznej info@chillin.pl.

Konto - część Serwisu udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi, na podstawie którego może m.in. uzupełniać Twój profil, dokonywać zamówień dostępu do usługi na kolejne okresy, przeglądać historię zamówień oraz status płatności a także przeglądać dokonywać wyboru ćwiczeń i technik relaksacji w ramach wykupionego abonamentu. Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje dostęp do Profilu przy pomocy identyfikatora i hasła, których weryfikacja następuje poprzez logowanie do systemu informatycznego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – czynność faktyczna wymagana dla uznania statusu Użytkownika w rozumieniu Regulaminu i skutkująca założeniem Konta.

Serwis – internetowy serwis pod nazwą UNIQUE, prowadzony przez Operatora w języku polskim oraz w innych wersjach językowych, umożliwiający korzystanie z Usługi.

Usługa (Usługa UNIQUE) – elektroniczna usługa UNIQUE świadczona na podstawie Regulaminu.

Użytkownik — każda osoba fizyczna, który dokonała Rejestracji zgodnie z Regulaminem.

§ 3 Zasady funkcjonowania Serwisu

 1. Użytkownicy internetu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz w przypadku chęci skorzystania z usług oferowanych przez Operatora, zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym akceptacji wszystkich jego postanowień.
 2. Serwis oraz Usługa są skierowane do użytkowników, którzy ukończyli 16 lat i posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Serwis UNIQUE jest platformą, na której świadczone są usługi drogą elektroniczną, w szczególności:
  1. korzystanie z Usługi UNIQUE,
  2. otrzymywanie Newslettera przez Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania,
  3. zadawanie Operatorowi pytań oraz zgłaszanie uwag i reklamacji drogą elektroniczną związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 4. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, teksty, treść i układ graficzny oraz inne oznaczenia stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów Operatora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Dostęp do Serwisu, w tym korzystanie z usług opisanych w § 3 ust. 1 ppkt. b) oraz c) jest nieodpłatny. Za korzystanie z Usługi UNIQUE pobierane są opłaty abonamentowe na zasadach opisanych w § 5.

§ 4 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga dokonania Rejestracji. Użytkownicy niezarejestrowani mogą dokonać wyboru języka Serwisu oraz korzystać z podstawowych informacji takich jak:
  1. część informacyjna, dane o e-usłudze i dostępnych funkcjonalnościach,
  2. informacje o sposobie logowani oraz dokonania płatności,
  3. informacja o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu.
 2. W celu skorzystania z Usługi konieczne jest dokonanie Rejestracji. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny podając w tym celu swój adres poczty elektronicznej, wybrany przez siebie login oraz hasło, a także dokonać akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności.
 3. W celu zapewnienia komfortu korzystania z Serwisu, usługi mają z zasady charakter anonimowy. Operator nie pobiera danych osobowych identyfikujących Użytkowników. Korzystanie z usług odbywa się za pomocą loginu i hasła.
 4. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i potwierdzenia prawdziwości danych w nim zawartych na adres email podany w formularzu zostaje wysłana wiadomość email do Użytkownika wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Usługodawca może uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Skuteczne zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, skutkuje założeniem Konta Użytkownika i następuje z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika dokonania Rejestracji, zgodnie z ust. 4 powyżej.
 6. Dokonanie Rejestracji nie oznacza zakupu Usługi UNIQUE, jednak umożliwia skorzystanie z trzydniowego, bezpłatnego okresu próbnego.

§ 5 Zakup Usługi UNIQUE

Krok 1: Zakup abonamentu

 1. Zarejestrowany Użytkownik może z poziomu Konta dokonać zakupu abonamentu w celu skorzystania z Usługi. Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta z momentem złożenia przez Użytkownika oświadczenia woli obejmującego wybór konkretnego abonamentu oraz dokonania akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności.
 2. Korzystanie z usługi jest odpłatne. Użytkownik ma możliwość wyboru następujących abonamentów:
  1. na 12 miesięcy w cenie zgodnie z obowiązującym cennikiem,
  2. na 3 miesiące w cenie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (ceny brutto). Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana w chwili złożenia zamówienia.
 4. Płatności dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem instytucji płatniczej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; Dz. U. 2011, Nr 199, poz. 175 ze zm.), za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. Tryb i zasady dokonywania płatności opisane są w regulaminie instytucji płatniczej, który wymaga akceptacji przed rozpoczęciem transakcji.

Krok 2: Uzupełnienie profilu

 1. Użytkownik mający aktywny abonament uzupełnia informacje o sobie Twoim Profilu dotyczące znajomości technik relaksacyjnych, doświadczenia w zakresie ćwiczeń relaksacyjnych ograniczających stres.
 2. Operator udostępnia możliwość skorzystania z funkcji badania biometrycznego, które polega na określeniu (na podstawie badania tętna oraz oddechu za pomocą telefonu wyposażonego w żyroskop) poziomu stresu danej osoby. Informacje te w sposób automatyczny zostaną zestawione ze wzorcami neurologicznymi określonymi uprzednio przez neuropsychologa.

§ 6 Korzystanie z Usługi UNIQUE

 1. Po dokonaniu płatności za Usługę oraz wypełnieniu Twojego Profilu Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do Usługi, na którą składają się:
  1. generator planów ćwiczeń, który będzie automatyczne generował zakres i rodzaj ćwiczeń oraz technik relaksacyjnych, a także odpowiednią muzykę na podstawie danych znajdujących się w Twoim profilu;
  2. Twój profil,
  3. funkcja biometryczna umożliwiająca ustalenie aktualnego stanu emocjonalnego i na jego podstawie dopasowanie formy walki ze stresem, wykorzystujące moduły:
   • Gyro Breath - wykorzystujący żyroskop w urządzeniu mobilnym do śledzenia oddechu - ruch klatki piersiowej będzie odczytywany wraz z czasem pomiędzy wdechami,
   • Heart Beat - wykorzystujący kamerę i lampę błyskową w urządzeniu mobilnym do sprawdzenia tętna odczytujący minimalne różnice w zabarwieniu palca,
  4. Relax gen będzie integrował wszystkie informacje i pobrane dane wprowadzone w poszczególnych modułach, które posłużą one do zdefiniowania ostatecznych potrzeb Użytkownika i wybrania odpowiednich technik relaksacyjnych, ćwiczeń i muzyki;
  5. wirtualny trener 3D – moduł wirtualnej postaci w technologii 3D będącej wirtualnym trenerem/asystentem ćwiczeń, ułatwiający przeprowadzania ćwiczeń relaksacyjnych i nadzorujący postępy użytkownika platformy, trener umożliwi użytkownikowi obejrzenie nieograniczonej ilości powtórzeń danej sekwencji ćwiczeń co zostanie poszerzone o wygłaszany komentarz i instrukcję.
  6. Smart TV a właściwie opracowana aplikacja pozwalająca na korzystanie z e-usługi na ekranie telewizora, umożliwiająca sterowanie poprzez smartfon.
 2. Bez względu na wybraną przez Użytkownika formę wypełnienia Twojego Profilu (§ 5 ust. 5 lub 6 Regulaminu) system automatycznie proponuje techniki relaksacyjne na adekwatnym do umiejętności poziomie.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że porady i wskazówki generowane przez Usługę i nie zastąpią porad udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej i indywidualnej analizie konkretnego przypadku i wszystkich jego okoliczności.
 4. Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta na czas określony i wygasa z chwilą zakończenia okresu abonamentowego.
 5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania Usługi skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nadto konsultacje takie zobowiązuje się prowadzić także na bieżąco w trakcie korzystania z Usługi.

§ 7 Newsletter

 1. Do zawarcia umowy korzystania z usługi Newsletter konieczne jest wykonanie jednorazowo następujących czynności:
  1. wybranie opcji „Zapisz się na newsletter”,
  2. wpisanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej (email) w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Częstotliwość przesyłania Newslettera zależy od wyłącznej decyzji Operatora. Możliwość korzystania przez Użytkowników z usługi Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera dokonywana jest poprzez złożenie rezygnacji przez Użytkownika ze świadczonej usługi przesłanej na adres poczty elektronicznej info@chillin.pl lub za pomocą linka, zgodnie z instrukcją znajdującą się w Newsletterze.

§ 8 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Konto jest przypisane wyłącznie do jednego Użytkownika i nie może być udostępniany osobom trzecim. Operator nie wyraża zgody na zbycie lub powierzenie Konta innej osobie na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej.
 3. Operator udostępnia Usługę, która ze względu na swój innowacyjny charakter jest opracowana na podstawie najnowszych osiągnięć naukowych, jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu Operator nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.
 4. Użytkownik zobowiązuje się w każdym czasie, zarówno w okresie korzystania z Usługi jak i po wygaśnięciu abonamentu, w szczególności do:
  1. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz Netykiety, której zasady znajdują się m.in. na stronie internetowej www.netykieta.prv.pl;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności takich, które mogą destabilizować pracę Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego;
  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych należących do Operatora oraz innych podmiotów.
 5. Zakazane jest posługiwanie się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Operatora lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego. Wszelkie treści o takim charakterze będą usuwane przez Operatora.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci internet może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych i w celu jej zapobieżenia zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się z odpowiednie, aktualne oprogramowanie antywirusowe. Użytkownik zobowiązany jest zachować poufności swojego loginu oraz hasła dostępu.

§ 9 Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn od niego niezależnych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Operator będzie informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Serwisu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie przekierowań (linków) do innych stron WWW, z których korzystanie jest dobrowolne. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sprawne działanie tych stron oraz za treści na nich zamieszczone.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów skrzynek wiadomości wysyłanych przez Operatora w ramach usługi Newsletter.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 8 Regulaminu Operator jest uprawniony do dokonania blokady Profilu Użytkownika, a w uzasadnionych przypadkach do jego usunięcia. Rozwiązanie umowy nastąpi z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 10 Dane osobowe

 1. W trosce o komfort Użytkowników Serwis działa na zasadnie ich anonimowości. Operator nie pobiera żadnych danych identyfikacyjnych Użytkowników umożliwiających ustalenie ich tożsamości. Wobec powyższego wyłączone jest przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika jakikolwiek informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ww. przepisów, Operator uprawniony jest do ich niezwłocznego usunięcia lub anonimizacji.
 3. Użytkownik posługuje się w Serwisie swoim loginem i hasłem, możliwe jest korzystanie z usług Operatora przy wykorzystaniu pseudonimu.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Operatora usług świadczonych drogą elektroniczną i określonych w niniejszym Regulaminie mogą być składane drogą elektroniczną na adres: info@chillin.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.UNIQUE.pl oraz pisemnie na adres siedziby Operatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. oznaczenie składającego reklamację (login, adres e-mail),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Operator informuje o tym składającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
 5. Termin na zgłaszanie reklamacji wynosi 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej http://www.chillin.pl/regulamin. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą elektroniczną.
 2. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu, w taki sposób, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2) ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015 r.
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora w każdej chwili. Zmiana nie będzie miała wpływu na realizację już rozpoczętych usług. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub w całości nieważne, Operator zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania jego zmiany. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 7. Na podstawie przepisu art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy korzystania z Usługi ze względu na fakt, iż świadczenie usług przez Operatora następuje przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy a właściwości Usługi ściśle związanych z Użytkownikiem.